วันพุธที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

โครงการ การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเชิงวิชาการด้านเศรษฐกิจพอเพียง ฯ

โครงการ  การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเชิงวิชาการด้านเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาอย่างยั่งยืน  ด้วยการเรียนการสอนแบบผสมผสาน  ระหว่างวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2555  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  จังหวัดราชบุรี   ในการอบรมครั้งนี้
วิทยากรการให้ความรู้เรื่องแผนการสอน  ผศ.ดร.วิวรรธน์  จันทร์เทพย์ (อ.วรรธน์)
วิทยากรการให้ความรู้เรื่องเว็บบล็อก        อ.สุจิตตรา    จันทร์ลอย  (อ.แจ๊ค)
                                                                 อ.สุธิดา   ชูเกียรติ  (อ.แอม)
โดยโรงเรียนที่ได้เข้าอบรม  ได้แก่
1.โรงเรียนอนุบาลบางแพ
2.โรงเรียนเทศบาลวัดโชค

แนะนำมหาวิทยาลัยได้เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๔๙๗  เดิมมีชื่อว่า ”วิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง”(Chombueng Village Institute) โดยก่อตั้งเป็นสถานศึกษาตามแนวคิด  "วิทยาลัยหมู่บ้าน"
ของประเทศตุรกีมีจุดมุ่งหมายในการก่อตั้ง ๔ ประการคือ

๑. เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนครูในชนบทที่ต้องการพัฒนา  โดยคัดเลือกนักเรียนในท้องถิ่นทุรกันดารเข้าศึกษาเป็นอันดับแรกเมื่อศึกษาสำเร็จแล้วให้กลับไปพัฒนาท้องถิ่นของตน
๒. เพื่อปลูกฝังนักศึกษาครูให้รักอาชีพครูโดยผ่านการศึกษาเล่าเรียนและฝึกงานหลายแบบ  เพื่อนำความรู้ความชำนาญไปลงมือปฏิบัติได้
๓. เพื่อให้นักศึกษาครูรู้จักปฏิบัติตนในการเข้าสังคมโดยอยู่ร่วมกันแบบประชาธิปไตยคือการเคารพนับถือกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันมีสติ
๔. เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาในท้องถิ่นใกล้เคียง  ในระยะแรกวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงได้เปิดสอนหลักสูตร ๕ ปี  โดยรับนักศึกษาทุนจากถิ่นทุรกันดารจากทั่วประเทศซึ่งสำเร็จชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๗ เข้าเรียนเมื่อสำเร็จแล้วจะได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา


อ่านเพิ่มเติม

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ   ขนิษฐา      นามสกุล   ทวีศรี
ชื่อเล่น    โท
ภูมิลำเนา     ราชบุรี
ตำแหน่ง     ครู ชำนาญการพิเศษ
สอนวิชาภาษาไทย   คอมพิวเตอร์  โรงเรียนอนุบาลบางแพ
e-mail  :  ktts016@gmail.com